Thứ Ba, 26 tháng 11, 2013

Việc làm của người Cơ Đốc sau khi chết.Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2013

 
Lời Đức Chúa Jêsus phán khi Ngài còn trên đất trong sách Ma-thi-ơ 24:
“42 Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. 43 Hãy biết rõ, nếu người chủ nhà đã hay canh nào kẻ trộm sẽ đến, thì tỉnh thức, không để cho đào ngạch nhà mình. 44 Vậy thì các ngươi cũng hãy chực cho sẵn, vì Con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ.”

Đối tượng người Cơ Đốc bị để lại từ câu 42 đến 44
Ấy là những linh hồn Cơ-đốc nhân được cứu rỗi và được ở trong Paradies tức Eden theo ( Lu-ca 23: 43) nhưng mải lo vui vẻ như thuở A-đam và Ê-va nên quên hái trái cây sự sống mà ăn, và Chúa bất thình lình tái lâm trên không trung trong ngày 26/12/2004 vừa qua, nên những ai ở trong Eden chưa ăn trái cây sự sống thì bị để lại đi chuyến sau lên thiên đàng.

 
Sự kiện thuở A-đam:
"22 Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng: Nầy, về sự phân biệt điều thiện và điều ác, loài người đã thành một bực như chúng ta; vậy bây giờ, ta hãy coi chừng, e loài người giơ tay khiến cũng hái trái cây sự sống mà ăn và được sống đời đời chăng.
23 Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn đuổi loài người ra khỏi vườn Ê-đen đặng cày cấy đất, là nơi có người ra. 24 Vậy, Ngài đuổi loài người ra khỏi vườn, rồi đặt tại phía đông vườn Ê-đen các thần chê-ru-bin với gươm lưỡi chói lòa, để giữ con đường đi đến cây sự sống. "


Do khi xưa A-đam bị đuổi ra khỏi vườn Eden nên chưa kịp ăn " trái cây sự sống mà ăn để được sống đời đời " nên phải chết và ngày nay con người muốn được sự sống đời đời phải vào vườn Eden gọi là Paradise để hái trái cây sự sống mà ăn thì mới được sống đời đời, mà ai được sống đời đời thì mới có quyền lên thiên đàng sau này.

Như vậy vườn E-đen để dành cho người Cơ Đốc và khu vườn này được Chúa Jesus nhắc đến lần đầu tiên trong (Lu-ca 23: 43) và lần thứ nhì trong Khải Huyền, một lần khác sứ đồ Phao Lô có nhắc đến Paradies (2 Cô-rin-tô 12) nhưng không biết Paradies nằm ở đâu nơi  nào, bởi Phao Lô chưa được Chúa tỏ qua sách Khải Huyền và các sự kiện ngày nay.

“Khải Huyền 2: 7 Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh rằng: Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ăn trái cây sự sống ở trong Ba-ra-đi của Đức Chúa Trời.” 

Ngày nay một số người xem sách Khải Huyền như dị kinh nên rất xem thường sách này, nhưng ai trân trọng sách này sẽ được Chúa tỏ cho các sự kiện của tương lai và hiện nay.

Như vậy tôi và các anh em người Cơ Đốc đang sống hôm nay và mai sau là những người bị để lại chớ không phải bị bỏ lại theo một số nhà giải kinh hù dọa hay hù, chúng ta chờ đợi ngày Chúa tái lâm trên đất đem đến sự vui mừng cho toàn nhân loại mà Đa-ni-ên có nói đến:
8 Ta, Đa-ni-ên, nghe những điều đó, nhưng ta không hiểu. Và ta nói rằng: Lạy chúa tôi, cuối cùng các sự nầy sự ra thể nào?9 Người trả lời rằng: Hỡi Đa-ni-ên, hãy đi; bởi vì những lời nầy đã đóng lại và đóng ấy cho đến kỳ cuối cùng.10 Sẽ có nhiều kẻ tự làm nên tinh sạch và trắng, và được luyện lọc. Nhưng những kẻ dữ chẳng ai sẽ hiểu; song kẻ khôn sáng sẽ hiểu.11 Từ kỳ trừ bỏ của lễ thiêu hằng dâng và sự gớm ghiếc làm cho hoang vu sự được lập lên, thì sẽ có một ngàn hai trăm chín mươi ngày.12 Phước thay cho kẻ đợi, và đến một ngàn ba trăm ba mươi lăm ngày! ”

Cuộc sống trên đất khi Chúa quản trị:
“20 Tại đó sẽ không có trẻ con chết non, cũng chẳng có ông già nào chẳng trọn đời mình; vì chết lúc trăm tuổi, còn là chết trẻ, và kẻ có tội lúc trăm tuổi, ấy là bị rủa sả. 21 Dân ta sẽ xây nhà và ở, trồng vườn nho và ăn trái. 22 Họ chẳng xây nhà cho người khác ở, chẳng trồng vườn nho cho người khác ăn; vì tuổi dân ta sẽ như tuổi cây, những kẻ lựa chọn của ta sẽ hằng hưởng công việc tay mình làm. 23 Họ sẽ không nhọc mình vô ích nữa, không kẻ con ra để gặp sự họa, vì họ là dòng dõi của kẻ được ban phước bởi Đức Giê-hô-va, con cháu họ cùng với họ nữa. 24 Ta sẽ nhậm lời họ trước khi kêu cầu ta; họ còn nói, ta đã nghe rồi. 25 Muông sói với chiên con sẽ ăn chung, sư tử ăn rơm như bò, rắn ăn bụi đất. Sẽ chẳng có ai làm tổn hại hay là hủy phá trong khắp núi thánh ta, Đức Giê-hô-va đã phán vậy."

Trong các lời tiên tri này có một số sự kiện trùng hợp với (Khải Huyền 20: 1-6) và một số cụm từ trong thuyết Cộng sản có dùng như: ‘hưởng công việc tay mình làm”

Vậy nếu mai sau chúng ta chết thì khi linh hồn bay vào Paradies thì việc đầu tiên là đến bên cây sự sống và hái trái cây ấy mà ăn để nắm chắc phần vào thiên đàng sau này.

Như vậy sự cứu rỗi, sự sống đời đời và thiên đàng là ba bước khác nhau.

Bước 1 : Con người tin Chúa Jesus là Christ và trở thành người Cơ Đốc
Bước 2:  Người Cơ Đốc chết và linh hồn được vào vườn Eden để hái trái sự sống mà ăn
Bước 3: Khi ăn trái sự sống tức có sự sống đời đời tức có vé bay vào thiên đàng, chuyến bay vào thiên đàng là việc của Chúa.